Subversion – Apache behind Nginx on Debian

I assume that you are already using Nginx as web server. So this guide covers hosting svn access through Nginx proxy with Apache.

Install required packages :
[bash]
apt-get install apache2 subversion libapache2-svn apache2-utils
[/bash]

Create svn folder for repositories :
[bash]
mkdir /var/svn
chown www-data.www-data /var/svn/
[/bash]

Modify your apache /etc/apache2/ports.conf file to listen for a different port than 80. Because port 80 is already used by Nginx.

[code]
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 81

<IfModule ssl_module>
Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
Listen 443
</IfModule>
[/code]

If you plan to use Apache only for svn http access then you can modify /etc/apache2/sites-available/000-default.conf directly, otherwise you shoul create a virtual host file in /etc/apache2/sites-available and enable it via a2ensite.

Apache virtual host configuration file :
[code]
<VirtualHost *:81>
#ServerName www.example.com

ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/html

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
[/code]

Enable needed apache modules :
[bash]
a2enmod dav_svn auth_basic authz_svn authn_file
[/bash]

Edit configuration file for dav_svn /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf
[code]
<Location /svn>
DAV svn
SVNParentPath /var/svn

# We are giving repository-wide auth to users
AuthType Basic
AuthName "Goltas SVN"
AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd

#Here we define repository based auth settings file
<IfModule mod_authz_svn.c>
AuthzSVNAccessFile /etc/apache2/dav_svn.authz
</IfModule>

Require valid-user
Satisfy Any

</Location>
[/code]

Create svn repository auth settings file, and a basic config sample :
[code]
nano /etc/apache2/dav_svn.authz
[/code]

[code]
[groups]

[/]
#cagatay will access all repositories with read and write grants:
cagatay = rw

[/sample_poject]
#auser will only have read access for only "sample_project" :
auser = r
[/code]

Create a password file and add user “cagatay” to it :
[code]
htpasswd -c /etc/apache2/dav_svn.passwd cagatay
[/code]

To add another user to password file :
[code]
htpasswd /etc/apache2/dav_svn.passwd anotherusername
[/code]

Finally, restart apache :
[code]
/etc/init.d/apache restart
[/code]

Configure Nginx as proxy pass for apache svn :
[bash]
nano /etc/nginx/sites-available/svn
[/bash]

[code]
upstream svnapache {
server 127.0.0.1:81;
}

server {
server_name svn.yourdomain.com;
listen :80;

client_max_body_size 500M;

root /var/www;
index index.html index.htm;

access_log /var/log/nginx/svn.access.log;
error_log /var/log/nginx/svn.error.log;

location / {
proxy_pass http://svnapache;
proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504;
proxy_redirect off;
proxy_buffering off;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}
}
[/code]

Symlink to enable it :

[code]
ln -s /etc/nginx/sites-available/svn /etc/nginx/sites-enabled/svn
[/code]

Restart nginx :
[code]
/etc/init.d/ngix restart
[/code]

To create a new sv repository :
[code]
cd /var/svn
svnadmin create a_new_project_name
chown -R www-data:www-data ./a_new_project_name
[/code]

Bottlepy + Nginx + Uwsgi + Python3 with Virtualenv on Debian

Bottle is my favorite micro web framework for  python.  It is well designed, allows quick prototyping and also developing web based applications.

My preferred web application stack is bottle + nginx + uwsgi + firebird + debian.

So this is my brief tutorial for this stack :

Install required packages :

Prepare web files directory structure for nginx :

Let’s create our virtualenv for our applications. I prefer placing my virtaulenvs in opt directory :

Time to activate our virtualenv and install bottle :

To create our simple demo application :

And code of our simple demo application :

Let’s check if everything is working so far :

If your output is similar to below output then everything is well so far. When you locate to http://localhost:8081, your browser should say “hello” to you.

Now we can safely deactivate our virtualenv,

and start nginx configuration, first we have to create a virtual host file for nginx :

content of the nginx virtualhost is :

to activate our virtualhost we symlink it to sites-enabled directory :

Now it is time to configure our uwsgi. First we create our uswgi appliaction configuration file :

bottledemo.ini content

and symlink to enabled applications :

last touches :

Debian Wheezy Java Kurulumu

Oracle Ağustos 2011’de aldığı bir kararla, DLJ (Operating System Distributor License for Java – Java işletim Sistemi Dağıtımı Lisansı) yi emekli etti. Gerekçe olarak da artık OpenJDK’nın yeterince olgunlaştığını belirttiler.

Bu durumdan doğal olarak Debian Wheezy de etkilendi ve artık dağıtım depolarında sun-java* paketleri yok.

Belki de artık OpenJDK kullanmanın gerçekten zamanı gelmiş olabilir. Eğer illa da Oracle Java kullanacağım diyorsanız yine de bir çözümünüz var.

Öncelikle Oracle’ın sitesinden Java’yı indirmeniz gerekiyor.

32 Bit İçin :

64 Bit İçin :

Sonrasında root olarak java-package’i kuralım :

Artık normal kullanıcı olarak javayı apt paketi haline getirebiliriz :

32 Bit İçin :

64 Bit İçin :

Artık root olarak kurulumu yapabiliriz:

Eğer birden fazla java sisteminizde yüklü ise update-alternatives ile ön tanımlı hangi olarak hangi java sürümünün kullanıabileceğini belirleyebilirsiniz.

Sisteminizde ön tanımlı kullandığınız java versiyonunu öğrenmek içinse :

Mac Os X Python3 Virtualenv

Quick & dirty guide for myself :

[bash]
Cagatay-MacBook-Pro:virt cagataytengiz$ virtualenv -p /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.3/bin/python3.3 p3
Cagatay-MacBook-Pro:virt cagataytengiz$ cd p3/
Cagatay-MacBook-Pro:p3 cagataytengiz$ source ./bin/activate
[/bash]

and then install required packages as :

 

Lg Optimus P880 Root Yapma

İlk adım olarak, gerekli dosyaları bilgisayarınıza indirmelisiniz. İndirdiğiniz dosyayı bilgisayarınızda kolayca ulaşabileceğiniz bir yere açın. Ardında telefonunuzda sistem ayarları menüsünden USB hata ayıklama modunu aktive etmelisiniz.

Telefonu kapatın, güç açma ve ses kısma düğmesine aynı anda basarak telefonu yeniden açın :

Karşınıza çıkan menüde ses tuşu ile Apply update from ADB seçeneğini seçip,  güç tuşuna basın. Telefonunuz usb kablosu ile bilgisayara bağlı değilse öncelikle bilgisayarınıza bağlayın. Ardından bilgisayraınızda cmd ekranından root.bat komutunu verin :

Komut başarı ile çalıştıysa, telefonunuz tekrardan ilk menüye dönmüş olacaktır. Menüde ilk seçeneği seçip tekrar güç tuşuna basın, telefon yeniden açılacaktır. Eğer herşey yolunda gittiyse uygulamalar kısmında Superuser uygulamasını göreceksiniz.

Kaynak :